Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep internetowy Via Aromo, sprzedający produkty perfumeryjne, działający pod adresem VIAAROMO.PL prowadzony jest przez Iwonę Jaźwierską z siedzibą   ul. Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław, Nr REGON: 891516452, Nr NIP: 8871589069.

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach sklep zamieszcza na stronie VIAAROMO.PL

2.2 Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, który dostępny jest na stronie Klienta VIAAROMO.PL. Na żądanie klienta Sklep przesyła wzorzec umowy drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

2.3. Odmowa akceptacji niniejszego regulaminu oznacza anulowanie złożonego zamówienia.

2.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian wynikająca bezpośrednio        ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie VIAAROMO.PL wraz ze wskazaniem na końcu regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania            w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienie złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień.

2.5. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski, realizując zamówienia złożone przez osoby posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne bądź jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mające miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.6. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient,                                następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu.

b. przeglądarki internetowe: Internet Explorer – wersja 9 lub wyżej, Google Chrome – wersja 1.0.154 lub wyżej, Firefox – wersja 4 lub więcej, Opera – wersja 10        lub więcej, Safari – wersja 5 lub więcej,

c. system operacyjny : Windows XP SP2 lub nowszy, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS X

d. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

2.7. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właściciela i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

3. Oferta produktowa

3.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym.

3.2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania,                                      aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

3.3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć, chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

3.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

3.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia                      przez Klienta zamówienia. Sklep wystawia faktury VAT.

3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Informacje o zmianach nastąpi poprzez umieszczenie na stronie VIAAROMO.PL.        Zamówienie złożone przez Klientów, a jeszcze nie zrealizowane przez Sklep przed zmianą wskazaną w zdaniu poprzednim, mogą być zmienione według wyboru Klienta dokonanego w drodze pisemnego potwierdzenia email.

4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

4.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 537 096 622 lub pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@viaaromo.pl.

4.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną – tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

4.3. Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne bądź nieprawdziwe.

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia. Zamówienie takie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.

4.5. Zamówienia przyjmujemy przez 24h / dobę w każdym dniu tygodnia. Realizacja zamówień odbywa się codziennie od pn.– pt. (w dni robocze), w godzinach pracy sklepu: 8-16. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym od pracy, to będzie ono zrealizowane w następnym dniu roboczym, w godzinach pracy sklepu.          Czas realizacji zamówienia do 5 dni roboczych.

4.6 Klient przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysyłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.

4.7. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1.

4.8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Czas realizacji zamówienia może się nieco wydłużyć w okresach przedświątecznych.                                                           W przypadku rezygnacji z zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej wpłacona należność zostanie zwrócona Klientowi w terminie 3 dni od daty anulowania zlecenia.

4.9 Klient może dokonywać zmian w zamówieniach lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzenie zmian możliwe jest przez kontakt telefoniczny ze Sklepem bądź poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem konta e-mail będą wprowadzane po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez kontakt e-mail i po zweryfikowaniu telefonicznym dokonanym przez obsługę sklepu.

4.10 Towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu zapłaty całej należności.

4.11 Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a. gotówką przy odbiorze towaru

b. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą towaru

c. płatność online. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

Z chwilą wpłynięcia należności na konto Sprzedawcy, towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub na wyraźne życzenie klienta fakturą VAT.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, przesyłając na adres Sklepu stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru następuje na adres Sprzedawcy: Via Aromo Iwona Jaźwierska ul. Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przesłać towar w stanie niezmienionym,            chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5.3. Zwrot należności związanej z odstąpieniem od umowy nastąpi w terminie 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta                      lub przekazem pocztowym na wskazany adres w zamówieniu.

5.4. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

6. Reklamacje

 6.1 Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

6.2 Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

6.3 W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

6.4 Reklamację należy złożyć pisemnie lud drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

6.5 Zaleca się, aby w Reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.6 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione. 

6.7 Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Karmelkowa 29/21, 52-437 Wrocław.

7. Koszty przesyłki

7.1. Koszt przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient. W przypadku zamówień o łącznej wartości poniżej 120zł koszt przesyłki wynosi 20zł.                                            Do zamówień o wartości powyżej 120zł koszt transportu nie jest doliczany.

7.2. Transport odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.

8. Prawa autorskie

8.1 Wszelkie kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych na stronie VIAAROMO.PL bez zgody firmy Via Aromo jest zabronione.

9. Dane osobowe

9.1 Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie firmy Via Aromo oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację zamówienia przez Sklep.        Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

9.2 Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z póź. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

9.3 W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w sklepie.