Administrator danych:
Firma VIA AROMO działająca pod adresem internetowym www.viaaromo.pl z siedzibą: ul. Zielona 8, 55-040 Tyniec Mały. Nr NIP: 8871589069, Nr REGON: 891516452.

Dane kontaktowe:
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email biuro@viaaromo.pl lub pisemnie na następujący adres:
VIA AROMO. ul. Zielona 8, 55-040 Tyniec Mały.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:
• świadczenia usług sprzedaży, realizacji zamówień
((art. 6 ust. 1 b) RODO )
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń

Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe na rzecz firmy
VIA AROMO , m.in. :

• firmy kurierskie, pocztowe
• biuro księgowe
• dostawca płatności
• dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej

Okres przez który dane będą przechowywane
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług sprzedaży
• do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
• zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Pani/Pana danych, w tym uzyskania kopii danych,
• prawo żądania sprostowania danych
• prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: biuro@viaaromo.pl

Dane zbierane podczas zakupu produktów
Podanie danych osobowych w związku z świadczonymi usługami jest dobrowolne natomiast niezbędne do realizacji w/w celów. Brak podania danych uniemożliwi realizację/świadczenie usług

Wykorzystanie danych
W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Pani/Panu podmiotom trzecim.
Dane zbierane podczas realizacji sprzedaży będą wykorzystane tylko w w/w celu.
Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.
Pani/Pana utrwalone dane osobowe w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach podatkowych.

Zmiana danych osobowych
Danych użytych do zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury.
Informacje o zmianie Pani/Pana danych można kierować na poniższe adresy e-mail :
biuro@viaaromo.pl

Zabezpieczenie danych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.